کارشناس خرید

ماتریس
تهران تهران

کارشناس خرید

شرح شغل

به زودی

نیازمندی ها

به زودی

مزایا

به زودی