سرپرست تعمیرگاه

ماتریس
تهران

  • خانه
  • سرپرست تعمیرگاه

سرپرست تعمیرگاه

شرح شغل

سرپرستی تیم تعمیر و نظارت بر چرخه تخصیص کار به کارشناسان

نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان تعمیرگاه

آموزش مستمر و راهنمایی کارشناسان تعمیر

حصول اطمینان از انجام به موقع و با کیفیت تعمیر دستگاه های مشتریان

حصول اطمینان از تامین به موقع قطعه با رعایت نقطه سفارش بهینه 

عیب یابی، تعمیر و کنترل کیفیت تعمیر سخت افزار در مواقع لزوم

ارائه گزارش های کارسنجی و کیفی مستمر و مدون از فعالیت تعمیر گاه

تعامل نزدیک با مدیریت خدمات پس از فروش و مشارکت در فرآیند بهبود شاخص های عملکرد

نیازمندی ها

مسلط به مفاهیم پیشرفته مهندسی الکترونیک

مسلط به عیب یابی، تعمیر و کنترل کیفیت تعمیر قطعات رایانه ای

مسلط به فرآیند های پشتیبانی مشریان، تعمیر و کنترل کیفیت

آشنا به فناوری های نوین در زمینه سخت افزار رایانه ای 

توانایی سرپرستی و هدایت تیم فنی 

مسلط به مفاهیم ICDL

مسلط به زبان انگلیسی

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی