مسئول حراست

ماتریس
تهران

مسئول حراست

شرح شغل

کنترل و حراست از ساختمان ها، تاسیسات و اموال در ساعات اداری و غیر اداری

کنترل مستمر ورود و خروج افراد و اموال

ممانعت از تردد غیر مجاز در ساعات اداری و غیر اداری

نظارت و سرکشی قسمت های تعیین شده و مراقبت فیزیکی از دارایی ها

اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی به مدیریت و مراجع ذی صلاح

حفاظت از اطلاعات مجموعه و حفظ محرمانگی هر گونه امانت در اختیار

استفاده صحیح، به جا و حفاظت از تجهیزات در اختیار

نیازمندی ها

دارای فیزیک بدنی متناسب با شغل 

آشنا به استاندارد های حفاظتی و امنیتی

نداشتن هر گونه محدودیت جسمی

توانایی فعالیت در شیفت های کاری متفاوت

مزایا

بیمه تکمیلی

آموزش حین خدمت

  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی