مسئول تعمیر و نگهداری

ماتریس
تهران

  • خانه
  • مسئول تعمیر و نگهداری

مسئول تعمیر و نگهداری

شرح شغل

انجام امور فنی مربوط به ساختمان ها و تاسیسات

تعمیر و نگهداری سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه

تعمیر و نگهداری ادوات برق ساختمان از قبیل تابلو برق و برق اضطراری

نگهداری و بازرسی مستمر آسانسور ها و پیگیری تعمیرات در صورت نیاز 

انجام بازرسی های فصلی پیشگیرانه از کلیه سیستم های تحت کنترل 

ارائه راهکار و پیشنهاد های عملی جهت بهینه سازی تاسیسات ساختمانی

نیازمندی ها

تسلط به امور  برق کاری ساختمان

تسلط به مفاهیم تهویه مطبوع و هواساز ها

آشنایی کامل به امور موتور خانه 

توانایی گوش به زنگ بودن در ساعات غیر اداری


مزایا

بیمه تکمیلی

آموزش حین خدمت

  • محیط کار مدرن با امکانات رفاهی